Strona startowa arrow Rodzaje świadczeń
Rodzaje świadczeń Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
30.04.2009.

 

UWAGA PONIŻSZE WYTYCZNE WAŻNE SĄ TYLKO DLA OKRESU ZASIŁKOWEGO 2016/2017. NIEBAWEM UMIESZCZONE ZOSTANĄ NOWE WYTYCZNE.

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy - od 1 listopada do 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł na członka rodziny.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka,
 • osobie uczącej się (definicja osoby uczącej się w art. 3 pkt. 13 ustawy)

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że:

- drugi z rodziców nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją);

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone.

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenia (z Urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych (zaświadczenie można uzyskać z ZUS lub od pracodawcy)
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko),
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego z zasady nie przysługują jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny, istnieją jednak wyjątki - patrz niżej.

 

1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA, wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. (WYPŁACANY W PRZYPADKU GDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie od lekarza że pozostawało się pod jego opieką od 10 tygodnia ciązy do dnia porodu.

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres:

 • 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400 zł.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie pracodawcy o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • informacja od pracodawcy o okresie na jaki zawarta została umowa o pracę,
 • zaświadczenia ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 59 ust. 1a ustawy, osoby samotnie wychowujące dziecko, które do dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych - tj. do 1 maja 2004r. otrzymywały zasiłek wychowawczy (bezpośrednio z ZUS lub za pośrednictwem pracodawcy), uprawnione do 36 miesięcznego okresu pobierania tego zasiłku, nabywają prawo do przedmiotowego dodatku, na okres 36 miesięcy, jeżeli spełniają warunki określone w dotychczasowych przepisach. W tym przypadku osoby nie muszą mieć uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Dodatek w tym przypadku przyznawany jest samoistnie.


3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się,
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (aktualny)

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje on w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Przyznawany jest w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do powyżej 5 roku życia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, wypłacany jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecka.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek;
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Przyznawany na okres 10 miesięcy i przysługuje:

a) w wysokości 90 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • zaświadczenie szkoły,
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła

b) w wysokości 50 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej

 

II. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznawany jest w wysokości 153 zł., na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

 • niepełnosprawne dziecko,
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
 • osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenie częściowo lub w całości finansowane są budżetu państwa albo Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • W przypadku pobierania swiadczeń emerytalno-rentowych decyzja z KRUS lub z ZUS

 

III. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu lub

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust.1.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane w kwocie 520 zł miesięcznie.

IV. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Od 1 stycznia 2013 r. aby ubiegać się o prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), należy spełnić kryterium dochodowe, wynoszące 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Zapomoga przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

1) kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców

2) kserokopia aktu urodzenia dziecka (jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy)

3) PESEL dziecka

4) zaświadczenia małżonków z Urzędu Skarbowego o dochodach

5) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku
posiadania gospodarstwa rolnego

6) Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia

7) Pity 11

8) Wysokość składki zdrowotnej obojga małżonków

9) Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia

10) W przypadku podjęcia pracy dochód netto od pracodawcy

- za drugi przepracowany miesiąc (jeśli osoba pobiera zasiłek rodzinny)

11) Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

12) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

13) zaświadczenie dotyczące nie ubiegania się o jednorazową zapomogę w przypadku gdy jeden z rodziców jest zameldowany poza Gminą Myszków.

Osoby pobierające Fundusz alimentacyjny zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia zaświadczenia od komornika o wysokości ściągniętych alimentów 

 

UWAGA

Dla dzieci urodzonych do końca grudnia 2012r. przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

- kserokopię dowodów osobistych rodziców dziecka

- kserokopię aktu urodzenia dziecka- PESEL dziecka

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

- zaświadczenie dotyczące nie ubiegania się o jednorazową zapomogę w przypadku gdy jeden z rodziców jest zameldowany poza Gminą Myszków.


V. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Uchwalona ustawa wprowadza w zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy.

Wymagane dokumenty:

1) kserokopia dowodów

2) zaświadczenie o dochodach pełnoletnich członków rodziny

3) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku
posiadania gospodarstwa rolnego

4) Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia

5) Pity 11 i Pit 40

6) Wysokość składki zdrowotnej pełnoletnich członków rodziny

7) Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia członków rodziny.

8) W przypadku podjęcia pracy dochód netto od pracodawcy za pełny miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

9) Zaświadczenie z Urzędu Pracy członków rodziny w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

10) Ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

11) Dokument potwierdzający utratę lub zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby ubiegającej się o świadczenie

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI RODZINA 500 PLUS

Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego - od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia. Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze? Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 

UWAGA!!

W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2016 roku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 •    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 •   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 •   członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej - świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic - brak dokumentu

opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

opiekun faktyczny - zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny;

1.  kawaler/panna oraz żonaty/zamężna - brak dokumentu

2.  separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację

3.  rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód

4.  wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka

 

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko. Dochód (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

W celu sprawnej weryfikacji dochodu rodziny na etapie przyjmowania wniosku uprasza się o przyjście z deklaracjami PIT za 2014 r. wszystkich rozliczających się pełnoletnich członków rodziny.

 

W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014

oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

• oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dla tego okresu świadczeeniowego rok bazowy 2014)

inne dane:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. Id ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zmianami))

 

- dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu na przykład rozliczenie podatkowe "PIT" adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy(2014) lub zaświadczenie Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. Id ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub      okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe "PIT").

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

   dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – zaświadczenie