Strona startowa arrow Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu systemowego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
22.12.2014.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Mogę więcej” realizowanego

w latach 2008-2014 przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

 

W dniu 16 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Mogę więcej” realizowanego przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w latach 2008-2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt „Mogę więcej” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Koziegłowy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W projekcie uczestniczyły osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące Gminę Koziegłowy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych.

 


 

Działania projektowe miały na celu kompleksowe wsparcie dla osób uczestniczących w projekcie, zarówno od strony aktywizacji społecznej, rozwoju umiejętności interpersonalnych, wzmocnienia lub odbudowania wiary we własne możliwości jak i od strony aktywizacji zawodowej w szczególności w postaci szkoleń zawodowych, aby po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy pewniej poruszali się po rynku pracy i byli gotowi zmienić swoje życie.

 

 

W uroczystym spotkaniu podsumowującym rezultaty projektu wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Skarbnik Gminy i Miasta Koziegłowy Jadwiga Matyja, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Radni Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Wykonawcy form wsparcia projektowego, osoby uczestniczące w projekcie w latach 2008-2014 oraz pracownicy GMOPS w Koziegłowach zaangażowani w realizację projektu.

 


 

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach Agnieszka Kłys, która serdecznie powitała gości oraz podziękowała wszystkim którzy byli zaangażowani w realizację projektu. Podkreśliła także, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania oraz wsparcia władz samorządowych Gminy Koziegłowy. Pani Joanna Machowska, pracownik socjalny w projekcie, wygłosiła prelekcję nt założeń i celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


 

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy złożył gratulacje uczestnikom projektu oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się do tego, ze projekt został zrealizowany. Zachęcił także do podejmowania dalszych działań prowadzących do aktywizacji mieszkańców Gminy Koziegłowy.

Koordynator projektu Milena Płaszczak-Gil w trakcie prezentacji multimedialnej omówiła założenia, cele oraz przebieg wszystkich edycji projektu, a także podsumowała osiągnięte rezultaty projektu.

Swoimi doświadczeniami z realizacji projektu podzielili się także specjaliści prowadzący zajęcia w ramach projektu  oraz osoby uczestniczące w projekcie. Uczestniczki VII edycji projektu zaprezentowały także, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, jakie umiejętności nabyły w trakcie szkoleń zawodowych. Uczestnicy wcześniejszych edycji projektu opowiedzieli jak wykorzystali w swoim rozwoju zawodowym nabyte w trakcie projektu kwalifikacje zawodowe, a także opowiedzieli jak pozytywne znaczenie dla ich dalszego życia miało uczestnictwo w projekcie „Mogę więcej”.

Na zakończenie spotkania osoby uczestniczące w projekcie w roku 2014r. otrzymały dyplomy ukończenia projektu.

Wykorzystanie budżetu projektu w latach 2008-2014 stanowi 1 502 479,61 zł, z czego 1 327 749,97 zł stanowi dotacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 174 729,64 zł stanowi wkład własny finansowy finansowany ze środków Gminy Koziegłowy.

 

Główne rezultaty projektu:

  1. 136 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zakładaną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej
  2. W ramach projektu podpisano 146 kontraktów socjalnych
  3. 107 osób ukończyło szkolenie zawodowe oraz nabyło nowe kwalifikacje zawodowe
  4. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie były objęte wsparciem z zastosowaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

 

Wsparcie w ramach projektu miało wpływ m.in. na rozwój motywacji uczestników projektu do podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy, rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie pewności siebie i samooceny poprzez dotarcie do własnego potencjału i ambicji zawodowych. Osoby uczestniczące w projekcie poszerzyły wiedzę nt poruszania się po rynku pracy oraz aktywnych metod szukania pracy, wyznaczyły cele zawodowe i określiły sposób ich realizacji, zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe co wzmacnia ich pozycję na ranku pracy.

 

Realizatorzy  projektu „Mogę więcej” serdecznie dziękują wszystkim którzy w latach 2008-2014 byli zaangażowani w realizację projektu i przyczynili się do osiągnięcia rezultatów projektu.

Wszystkim osobom, które uczestniczyły w projekcie „Mogę więcej” życzymy powodzenia i sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym oraz jak najlepszego wykorzystania nabytych w projekcie umiejętności i kwalifikacji zawodowych!

Zmieniony ( 22.12.2014. )
 
« poprzedni artykuł