Strona startowa
zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu podczas Dnia Kariery w dniu 15 września 2017 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
28.07.2017.

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWEI. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu cateringu podczas Dnia Kariery w dniu 15 września 2017 r.

Zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: dnia 15.09.2017r.

Termin płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.


II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zamówienie obejmuje usługę polegającą na zapewnieniu cateringu podczas Dnia Kariery realizowanego przez Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w dniu 15 września 2017 r. w godzinach 12:00-16:00, który odbędzie się na terenie za MGOPK Koziegłowy, ul. Żarecka 28

2. Zamówienie obejmuje zapewnienie cateringu w formie szwedzkiego stołu podczas Dnia Kariery, zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

3. Przewidywana liczba osób uczestniczących w spotkaniu: ok. 100 osób.

4. W ramach usługi cateringowej Wykonawca winien zapewnić:

a) podane w formie szwedzkiego stołu:

  • bufet zimny: minimum 10 rodzajów przystawek/potraw w tym szczególności: sałatki, wędlina, kanapki, koreczki, babeczki na słono i słodko itp.,

  • pieczywo,

  • ciasto (różne rodzaje),

  • kawa, herbata, cukier, mleczko do kawy, wrzątek w warnikach uzupełniane na bieżąco bez ograniczeń,

  • soki owocowe, woda gazowana i niegazowana uzupełniane na bieżąco bez ograniczeń,

  • zastawę i wyposażenie niezbędne do podania i spożycia posiłków,

b) pełną obsługę przy podaniu cateringu tj. w szczególności rozstawienie i bieżące uzupełnienie naczyń, dbanie o uzupełnienie wrzątku, napojów itp.,

c) dbałość o estetykę miejsca podania wyżywienia,

d) świadczenie usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów wysokiej jakości, spełniających normy jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem cateringu i obsługą spotkania.

6. Szczegółowy harmonogram spotkania zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy.

7. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.


III. Zobowiązania zamawiającego:

W celu należytego wykonania przedmiotu zapytania Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy niezbędne informacje. Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego menu do akceptacji. Menu musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.
IV. Dodatkowo Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

1. Posiadać:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

4. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.


V. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2017r. do godziny 12:00 w formie:

Pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ul. 3-go Maja 25, 42-350 Koziegłowy

z dopiskiem oferta na zapewnieniu cateringu podczas Dnia Kariery w dniu 15 września 2017 r.


VII. Dodatkowo informacji udzieli pracownik GMOPS w Koziegłowach Pani Aneta Kot-Cesarz pod numerem telefonu 34/3337142 

załącznik nr1 do zapytania ofertowego

 

Zmieniony ( 28.07.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »