Strona startowa
zapytanie ofertowe na fotografa podczas Dnia Kariery w dniach 4-5 września 2017 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
28.07.2017.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zrobieniu zdjęć do CV dla uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu.

Zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: w dniach 4-5.09.2017r. Przekazanie zdjęć do dnia 11.09.2017 r.

Termin płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.


II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zamówienie obejmuje usługę polegającą na wykonaniu fotografii do CV dla 40 uczestników po 6 szt. zdjęć dla każdej osoby w dniach 4-5 września 2017 r., Fotografie do zrobienia w dwóch miejscach Koziegłowy, Rosochacz ul. Lipowa 12 dla około 20 uczestników oraz Myszków Mrzygłód ul. Królowej Jadwigi 9 dla około 20 uczestników.

2. Fotograf współpracuje z organizatorem.

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.


III. Zobowiązania zamawiającego:

W celu należytego wykonania przedmiotu zapytania Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy niezbędne informacje dotyczące sesji zdjęciowej.


IV. Dodatkowo Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

1. Posiadać:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

4. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.


V. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2017r. do godziny 12:00 w formie:

Pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ul. 3-go Maja 25, 42-350 Koziegłowy

z dopiskiem oferta na fotografa podczas Dnia Kariery w dniach 4-5 września 2017 r.


VII. Dodatkowo informacji udzieli pracownik GMOPS w Koziegłowach Pani Aneta Kot-Cesarz pod numerem telefonu 34/3337142 

załącznik nr1 do zapytania ofertowego

 

Zmieniony ( 28.07.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »