Strona startowa
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
06.12.2017.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIEGŁOWACH

ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500 plus”) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozieglowach, ul. 3 Maja 25, 42 – 350 Koziegłowy

1. Liczba lub wymiar etatu: 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, 

 • co najmniej roczny staż pracy,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office.

4. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe – kierunek: administracja, prawo, rachunkowość i finanse, zarządzanie,

 • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, 

 • preferowana znajomość programu do obsługi świadczeń AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA,

 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność organizacji czasu pracy,

 • komunikatywność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych, sporządzanie decyzji administracyjnych, prowadzenie windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,

 • prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych,

 • sporządzanie sprawozdawczości,

 • wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

6. Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca odbywa się w biurze, nie wymaga spotkań poza Ośrodkiem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz program komputerowy do obsługi świadczeń.

7. Wymagane dokumenty:

 • podpisane Curriculum Vitae,

 • podpisany list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, ul. 3-go Maja 25 lub przesłać pocztą na adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do 20 grudnia 2017 r. do godz. 10:00. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Planowane zatrudnienie od dnia 01 stycznia 2018 roku.


DYREKTOR
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

(-) mgr Agnieszka Kłys


Zmieniony ( 06.12.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »