Strona startowa
Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktor terapii zajęciowej (na zastępstwo) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
17.01.2018.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

 

instruktor terapii zajęciowej (na zastępstwo)

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na stanowisko instruktor terapii zajęciowej (na zastępstwo)

do pracowni technicznej


1.Wymiar czasu pracy: 1 etat


2.Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie pomaturalne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

2) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,

3) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność, odpowiedzialność,

4) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami

niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem

umysłowym,

5) umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy,

6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

8) posiadanie obywatelstwa polskiego,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dbałość o prawidłową organizację i przebieg zajęć zgodnie z przygotowanym planem pracy

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom

3) opracowanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego oraz współtworzenie programów rehabilitacji,

4) współpraca z zespołem terapeutycznym

5) podnoszenie kwalifikacji, głównie w zakresie metod pracy z osobami z osobami niepełnosprawnymi

6) rzetelne dokumentowanie pracy

7) prowadzenie terapii zajęciowej

8) przygotowywanie materiałów i pomocy do zajęć


4. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracach technicznych

1) kreatywność

2) umiejętność szybkiego reagowania

3) umiejętność planowania pracy i rozdzielania zadań


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 . o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz.902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

31.01.2018 r., do godz. 10.00 pod adresem:

GMINNO- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. 3 Maja 25

42-350 KOZIEGŁOWY

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -instruktor

terapii zajęciowej”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia dokumentów droga pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 333 71 42

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys

Zmieniony ( 17.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »