Strona startowa
Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktor terapii zajęciowej (na zastępstwo) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
15.02.2018.
 
 

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na stanowisko instruktor terapii zajęciowej (na zastępstwo)

do pracowni technicznej


1.Wymiar czasu pracy: 1 etat


2.Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie pomaturalne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

2) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,

3) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność, odpowiedzialność,

4) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami

niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem

umysłowym,

5) umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy,

6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

8) posiadanie obywatelstwa polskiego,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dbałość o prawidłową organizację i przebieg zajęć zgodnie z przygotowanym planem pracy

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom

3) opracowanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego oraz współtworzenie programów rehabilitacji,

4) współpraca z zespołem terapeutycznym

5) podnoszenie kwalifikacji, głównie w zakresie metod pracy z osobami z osobami niepełnosprawnymi

6) rzetelne dokumentowanie pracy

7) prowadzenie terapii zajęciowej

8) przygotowywanie materiałów i pomocy do zajęć


4. Wymagania dodatkowe:

1) kreatywność

2) umiejętność szybkiego reagowania

3) umiejętność planowania pracy i rozdzielania zadań


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 . o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

01.03.2018 r., do godz. 11.00 pod adresem:

GMINNO- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. 3 Maja 25

42-350 KOZIEGŁOWY

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -instruktor

terapii zajęciowej”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia dokumentów droga pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

W dniu 02.03.2018 roku odbędą się rozmowy rekrutacyjne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 333 71 42

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys

Zmieniony ( 15.02.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »