Strona startowa
Zapytanie ofertowe na fotografa Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
07.05.2018.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 07.05.2018 r.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zrobieniu zdjęć do CV dla uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu.

Zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: w dniu 04.06.2018 r. Przekazanie zdjęć do dnia 15.06.2018

Termin płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.


II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Zamówienie obejmuje usługę polegającą na wykonaniu fotografii do CV dla 40 uczestników po 6 szt dla każdej osoby w dniu 04 czerwca 2018 r. .miejsce wykonania fotografii : Myszków Mrzygłód ul. Królowej Jadwigi 9.

2. Fotograf współpracuje z organizatorem.

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Zobowiązania zamawiającego:

W celu należytego wykonania przedmiotu zapytania Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy niezbędne informacje dotyczące sesji zdjęciowej.

IV. Dodatkowo Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

1. Posiadać:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

4. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.

V. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018r. do godziny 12:00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul. 3-go Maja 25, 42-350 Koziegłowy z dopiskiem oferta na fotografa w dniu 04 czerwca 2018 r.

VII. Dodatkowo informacji udzieli pracownik GMOPS w Koziegłowach Pani Aneta Kot-Cesarz pod numerem telefonu 34/3337142


 

załącznik nr1do zapytania ofertowego

 

Zmieniony ( 07.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »