Strona startowa
Zapytanie ofertowe na usługę konferansjerską Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
07.05.2018.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 07.05.2018 r.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapowiedzi konferansjerskiej podczas Dnia Kariery w dniu 21 czerwca 2018 r. w godzinach 09:00 – 15:00.

Zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: w dniu 21.06.2018r.

Termin płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Zamówienie obejmuje usługę polegającą na prowadzeniu zapowiedzi konferansjerskiej podczas Dnia Kariery w dniu 21 czerwca 2018 r., który odbędzie się na terenie Kompleksu sportowego ORLIK 42-350 Koziegłowy ul. Zamkowa

2. Konferansjer poprowadzi imprezę wg programu dostarczonego przez Zamawiającego współpracując z organizatorem.

3. Konferansjer jako osoba prowadząca przedsięwzięcie zapowie poszczególne punkty programu, nadając artystyczny kształt całości: przedstawienie prelegentów, przygotowanie publiczności na ich występ, urozmaicanie programu.

4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Zobowiązania zamawiającego:

W celu należytego wykonania przedmiotu zapytania Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy niezbędne materiały: harmonogram i scenariusz imprezy oraz udzielić niezbędnych wyjaśnień związanych z jej przebiegiem.

IV. Dodatkowo Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

1. Posiadać:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

4. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.

V. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018r. do godziny 12:00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul. 3-go Maja 25, 42-350 Koziegłowy z dopiskiem oferta na prowadzenie zapowiedzi konferansjerskiej podczas Dnia Kariery w dniach 21 czerwca 2018 r.


VII. Dodatkowo informacji udzieli pracownik GMOPS w Koziegłowach Pani Aneta Kot-Cesarz pod numerem telefonu 34/3337142


 

załącznik nr1do zapytania ofertowego

 

Zmieniony ( 07.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »