Strona startowa
Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
05.09.2018.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty

 

1.Wymiar czasu pracy: ¾ etatu, umowa na zastępstwo

2.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie pomaturalne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

5) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym,

6) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,

7) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność, odpowiedzialność,

8) umiejętność dobrej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć fizjoterapii – grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem kompleksowych technik i metod uznanych w nauce i najbardziej wskazanych dla uczestników,

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom,

3) opracowanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego oraz współtworzenie programów rehabilitacji,

4) współpraca z zespołem terapeutycznym,

5) podnoszenie kwalifikacji, głównie w zakresie metod pracy z osobami z osobami niepełnosprawnymi,

6) rzetelne dokumentowanie pracy,

7) przygotowywanie materiałów i pomocy do zajęć,

8) dbałość o prawidłową organizację i przebieg zajęć zgodnie z przygotowanym planem pracy.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

9) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.09.2018r., do godz. 11.00 pod adresem:

GMINNO- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.3  Maja 25

42-350 KOZIEGŁOWY

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – fizjoterapeuta”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 531 547 171

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

 

 

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys

załącznik do wypełnienia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »