Strona startowa arrow Wolontariat w OPS
Wolontariat w OPS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
26.06.2009.

1. ABC WOLONTARIATU
2. PRAWO A WOLONTARIAT
3. WOLONTARIAT W OPS

 
ABC WOLONTARIATU


CO TO JEST WOLONTARIAT?

(łac. Voluntarius = dobrowolny, chętny)

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wolontariusz - nie zastępuje pracy personelu płatnego lecz ją uzupełnia.

Wolontariusze - poświęcają swój czas, wiedzę i umiejętności aby pomóc innym,wychodząc na przeciw drugiemu człowiekowi by podać mu dłoń.

 

INFORMACJE DLA WOLONTARIUSZY

Zanim zostaniesz wolontariuszem spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:

czy mam jeszcze wolny czas?

Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych. Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ciągu tygodnia. Lepiej jest powiedzieć, że ma się czas w czwartek popołudniu czy każdego dnia do południa, niż że ma się dużo wolnego czasu. To z pewnością ułatwi dalszy kontakt z organizacją.

co chcę robić?
Pomyśl jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje. Czy chcesz robić to co robisz na co dzień w pracy i tym właśnie wesprzeć organizacje pozarządowe, czyli wykorzystywać swoje doświadczenie zawodowe czy zdobyte w szkole umiejętności, np. języka angielskiego itp. Czy wolisz zająć się zupełnie czymś innym? Odreagować, oderwać się od pracy i nauki.
Zastanów się czy chcesz pracować bezpośrednio z ludźmi - np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej, uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego czy pracować z osobami niepełnosprawnymi?

A może wolisz pracę w biurze organizacji czy instytucji – tu możesz pomóc w realizacji projektów, w pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, organizowaniu wydarzeń itd.

co może robić wolontariusz?
Wolontariusz może pracować w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Wolontariusz przydatny jest przede wszystkim w pracach biurowych – przepisywaniu tekstów na komputer, wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów itp. Może też tłumaczyć teksty z języków obcych czy administrować stronę internetową organizacji. Jeśli posiada odpowiednią wiedzę to może udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych). Wolontariusze mogą wesprzeć organizację uroczystości, festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Można także wziąć udział w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami, kwestowaniu. Właściwie to, co można robić w organizacji zależy od tego, co organizacja robi, na jakiej dziedzinie działa i od tego, w czym wolontariusz jest dobry, na czym się zna.

Wolontariusze mogą pomagać osobom bądź rodzinom, które z jakiś względów tej pomocy potrzebują. Główną grupa odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywności. Można z nimi wyjść na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiać. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Oprócz spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi, możemy uczestniczyć w ich rehabilitacji czy terapii, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych.

Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym, wspólnie spędzając czas, poczytając prasę czy książkę. Chodzi również o prostą pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu kwitków na poczcie.
Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak osobom niepełnosprawnym pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie, rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po prostu nie mają, z kim.

No i oczywiście wolontariusz może pomagać dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizować im różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów.

PRAWO A WOLONTARIAT

Prawo dotyczące wolontariatu
Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w Dz. U Nr 96 poz. 873, która weszła w życie 29 czerwca 2003r.
Określa m.in.:

 • Kto jest wolontariuszem

 • Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza

 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz

 • Prawa i obowiązki wolontariusza

Kto może zostać wolontariuszem
Każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz
Powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów

Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem
Wolontariusz pracuje na podstawie i w oparciu o porozumienie. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną.

Prawa i obowiązki wolontariuszy


Jako wolontariuszowi przysługują Ci następujące prawa:

 • masz prawo być poinformowany przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi przez ciebie świadczeniami,

 • masz prawo wykonywać świadczenia w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, powinieneś być wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej,

 • możesz także, za zgodą korzystającego i na jego koszt, skorzystać ze szkoleń w zakresie wykonywanych przez siebie świadczeń,

 • w razie podróży służbowej, masz prawo do diety oraz zwrotu kosztów podróży – możesz zwolnić korzystającego z tych obowiązków w całości lub w części, ale wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

 • masz prawo być poinformowany przez korzystającego o wszystkich przysługujących Ci prawach i ciążących na Tobie obowiązkach,

 • masz prawo do tego, aby korzystający pokrył za ciebie wszystkie inne koszty poniesione w trakcie wykonywania przez ciebie świadczeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do korzystającego,

 • korzystający jest zobowiązany zapewnić Ci również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a gdy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, możesz także uzgodnić z korzystającym, aby zapewnił Ci ubezpieczenie zdrowotne.

 • masz prawo na własną prośbę otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy.

Obowiązki:

Twoje obowiązki wolontariusza wynikają zarówno z ustawy jak również z cywilnoprawnego charakteru umowy. Oto najważniejsze z nich:

 • jako wolontariusz powinieneś posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywanych przez Ciebie świadczeń, ale tylko wtedy gdy obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 • masz obowiązek wykonywania zadań, których wykonywania podjąłeś się zawierając porozumienie z należytą starannością i sumiennością.

 • masz obowiązek zachować tajemnicę informacji w zakresie wykonywanego zadania

 • gdy w skutek Twojego działania korzystający lub osoba trzecia poniesie szkodę, będziesz musiał ponieść odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Dlatego też powinieneś zadbać o to, aby korzystający ubezpieczył Cię od odpowiedzialności cywilnej – jeżeli korzystający nie będzie chciał Cię ubezpieczyć od OC, możesz zrobić to sam.

WOLONTARIAT W OPS

Dlaczego Ośrodek Pomocy Społecznej?
Ze względu na swoją rolę, Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających
pomocy z osobami chcącymi pomóc. GMOPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.
Wolontariusze mają w GMOPSie szerokie pole do działania: mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. Mogą pomagać na terenie Ośrodka, w świetlicach środowiskowych, bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez organizowanych przez GMOPS.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach !!!

Ofiarowując innym ludziom chociażby godzinę swojego wolnego czasu możesz zmieniać otaczający Cię świat!

W ciągu tak krótkiego czasu możesz np.

 • pomóc w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach profilaktyczno-edukacyjnych; realizowanych w każdej miejscowości Gminy Koziegłowy

 • wyszukać potrzebne nam informacje w Internecie

 • pomóc w organizacji szkoleń i warsztatów organizowanych przez GMOPS Koziegłowy

 • pomagać osobom starszym, samotnym w codziennych obowiązkach

Wybór formy i czasu Twojej pomocy zawsze zależy od Ciebie.

Pamiętaj, że każdy z nas ma umiejętności i doświadczenia, którymi może dzielić się z innymi. Dla Nas Twoja pomoc będzie równie ważna, gdy pomożesz nam przygotować wysyłkę korespondencji czy wspólnie z Nami opracujesz wniosek do projektu o dofinansowanie działalności.

Wolontariusze Ośrodka mogą liczyć na przestrzeganie przez nas zasad współpracy, określonych w przepisach regulujących działalność wolontarystyczną.
24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Dziale III ustawy znalazły się przepisy określające prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji i instytucji mogących korzystać z ich świadczeń.

O prawach i obowiązkach wolontariusza dowiesz się więcej na stronach:
http://wolontariat.ngo.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z GMOPS KOZIEGŁOWY ?
- wystarczy nawiązać kontakt


mgr Justyna Kaim –

poniedziałek i czwartek godz. 7.30-15.30
tel. 034 3876928
e-mail:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


JEŚLI MOŻESZ POMÓC
- dzieciom i młodzieży w nauce
- ludziom niepełnosprawnym
- osobom starszym, samotnym
- w organizacji zajęć w świetlicach dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
- osobom bezrobotnym (Klub Integracji Społecznej)
- w organizowaniu imprez okolicznościowych

DOŁĄCZ DO NAS ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

Zmieniony ( 02.07.2014. )