Strona startowa
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animator Lokalny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
12.09.2018.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animator Lokalny

W związku z realizacją projektu „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym” dofinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór na stanowisko Animator Lokalny

 

1.Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę na okres październik 2018 – luty 2020

2.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie pomaturalne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

5) komunikatywność

6) umiejętność dobrej organizacji pracy.

7) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja działań animacyjnych mających na celu aktywizacje uczestników Programu Aktywności Lokalnej,

2) organizacja i prowadzenie spotkań integrujących uczestników Programu Aktywności Lokalnej,

3) organizacja wydarzeń kulturalno – edukacyjnych (debat społecznych, dnia zdrowia, itp.) przy udziale uczestników Programu Aktywności Lokalnej

4) pobudzanie aktywności lokalnej,

5) bieżący kontakt z uczestnikami Programu Aktywności Lokalnej,

6) rzetelne dokumentowanie pracy,

7) przygotowywanie dokumentacji potwierdzającej zrealizowane działania (listy obecności , zdjęcia , konspekty zajęć),

8) dbałość o prawidłową organizację i przebieg zajęć zgodnie z założeniami Programu Aktywności Lokalnej.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

8) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborzeWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26.09.2018r., do godz. 11.00 pod adresem:

GMINNO- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.3  Maja 25

42-350 KOZIEGŁOWY

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Animator Lokalny”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 531 547 171

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

 

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys

załącznik do wypełnienia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »