Strona startowa
Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego GMOPS w Koziegłowach(na zastępstwo) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
27.09.2018.

 

Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach (na zastępstwo)

 

Koziegłowy, dnia.27.09.2018 r.

 

 

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach – umowa na zastępstwo

 

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1) wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Spełnienie poniższych warunków: posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego,  mile widziany co najmniej 2 - letni staż pracy w księgowości
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy.
 • Znajomość obsługi programów komputerowych w tym : Płatnik, Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz programów finansowo-księgowych (Kadry,Płace,Finanse,Zlecone,Rozrachunki), pakietu Microsoft Office, Excel,
 • Dyspozycyjność,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,
 • Nieposzlakowana opinia.

 

2) wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych,
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • Kreatywność, zaangażowanie,
 • Odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność,
 • Wysoka kultura osobista,

 

Dodatkowe informacje.

Osoba będzie wykonywała zakres obowiązków związanych z księgowością i kadrami GMOPS.

3 ) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników GMOPS,

2. naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników oraz zasiłkobiorców GMOPS,

3. obsługa programu PŁATNIK dla pracowników GMOPS oraz zasiłkobiorców pomocy społecznej,

4. czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych,

5.obsługa programów i znajomość zagadnień finansowo-kadrowo-płacowych,

6. sporządzanie deklaracji, rozliczeń z ZUS, US wynikających z przepisów prawa,

7. obsługa bankowości elektronicznej,

8. prowadzenie rachunkowości GMOPS,

9. prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej GMOPS,

10. prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu zatrudnienia,fluktuacji płac,czasu pracy i szkoleń,

11. prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,

12. archiwizowanie dokumentów,

13. sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

14. rozliczanie delegacji służbowych i comiesięcznych ryczałtów na przejazdy lokalne,

15.opracowywanie pism i projektów zarządzeń z zakresu realizowanych spraw,

16. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, organizowaniem naborów na wolne stanowiska pracy oraz sporządzaniem ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej,

17. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora GOPS,

18. współpraca z Urzędem Pracy,

19. współpraca z Głównym Księgowym,

20. inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego

Wymagane dokumenty :

1. CV

2. List motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy,

4. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, zatrudnienie, kwalifikacje,

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

8.  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 11 października 2018r. do godziny 10.00 - liczy się data wpływu dokumentów do Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach pod adresem :

"Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25, 42-350 Koziegłowy” w zamkniętej kopercie z podanym dopiskiem :

"Nabór na stanowisko Księgowego Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach" .

Po upływie terminu do składania ofert zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego. Nabór przeprowadzi Komisja.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń GMOPS

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części na każdym etapie procedury naboru, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kozieglowach

Agnieszka Kłys

załącznik do wypełnienia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »