Strona startowa arrow Projekt KIS
Projekt KIS-podsumowanie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
22.03.2010.

„Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”- sprawozdanie z realizacji projektu.

            „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej   zadanie z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, realizowane przez Klub Integracji Społecznej działający przy Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Celem projektu jest wspieranie osób z trudnościami adaptacyjnymi i problemami życiowymi, pomoc w umiejętnym podnoszeniu kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Tworzenie grup samopomocy oraz wzajemna pomoc w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego.

Grupa docelowa to osoby, które posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze względu na „niepełnosprawność” jakim  jest uzależnienie od alkoholu oraz współuzależnione, w tym osoby zatrudnione przy pracach społecznie – użytecznych. Osoby, które przez to nie  potrafią zajmować normalnej pozycji  społecznej,  zdobyć odpowiedniego poziomu kwalifikacji, wejść na rynek pracy, założyć i utrzymać rodzinę.

Wszystkie formy wsparcia  dostosowane były do charakteru grupy, a najważniejsze zakładane działania, realizowane w grupach samopomocowych:

-pomoc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,

-edukacja personalna, zawodowa i społeczna,

-aktywne spędzanie wolnego czasu,

-rozwijanie sprawności manualnych i intelektualnych,

-podwyższanie poczucia własnej wartości,

-zaspakajanie potrzeb psychicznych: zaufania, bezpieczeństwa, przyjaźni,

-rozwijanie osobistych aspiracji, wyznaczanie celów życiowych,

-ukierunkowanie działań na odbudowę prawidłowych więzi rodzinnych i społecznych

Partnerami Klubu przy realizacji projektu byli:  Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Powiatowy Urząd Pracy Myszków, Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury Koziegłowy, Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy ”Jedność” Myszków, Gminna Komisja Przeciwalkoholowa.

Projekt realizowany był w MGOPK w Koziegłowach. Dzięki porozumieniu z MGOPK,   Klub Integracji Społecznej mógł nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń do szkoleń  i kuchni. Dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, umożliwiło intensywną realizację zadań, w formie zróżnicowanych zajęć.

W okresie od 1 czerwca  do 4 grudnia 2009r. z otrzymanej dotacji przeprowadzono:

- Zajęcia z pracownikiem socjalnym   -                                                                60 godzin

- Zajęcia z psychologiem                         -                                                            36 godzin

- Zajęcia doradztwa zawodowego           -                                                             24 godziny

- Warsztaty komputerowe                                                                                    24 godziny

- Warsztaty przedsiębiorczości                                                                             12 godzin

- Warsztaty kulinarne                                                                                           48 godzin

- Warsztaty fotograficzne                                                                                     32 godziny

- Warsztaty „Udoskonalenie własnego wizerunku                                              20 godzin

- Warsztaty rękodzielnicze                                                                                   24  godzin

- Warsztaty „Zakładamy stowarzyszenie”                                                          15 godzin

-  Zorganizowano  Spotkanie integracyjne „ Przez kulturę do trzeźwości”

-  Zorganizowano prace społecznie – użytecznych dla 10 uczestników KIS

-  Zorganizowano roboty publiczne dla 2 uczestników projektu

Zakupiono sprzęt, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, materiały promocyjne projektu oraz prezenty świąteczne dla uczestników projektu.

 

 

   Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu.

Pracownik socjalny wraz z koordynatorem przeprowadził rekrutację do realizowanego przedsięwzięcia. Do projektu dobrowolnie zgłosiło się 8 osób, a 12 zostało wytypowanych przez GMOPS. Wyłoniona została grupa 10 osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu i w trakcie leczenia odwykowego oraz 10 osób z najbliższego otoczenia osób uzależnionych. Z czego 17 osób bezrobotnych, podpisało kontrakt socjalny. Każdy z uczestników  został  zdiagnozowany. Ankiety, kwestionariusz preferencji i zainteresowań, oraz bezpośrednia rozmowa, umożliwiła pracownikowi socjalnemu określenie potrzeb i sytuacji życiowej każdej osoby oraz przystosowanie programu zajęć.

Od lipca 2009r rozpoczęły się zajęcia z psychologiem, warsztaty kulinarne i rękodzieła. Podczas wspólnego gotowania uczestnicy chętnie wymieniali się doświadczeniem i swoimi pomysłami. Nawet popularne u nas pieczonki czy kiełbaski z grilla mogą dużo lepiej smakować z wyśmienitymi sałatkami. Warsztaty udoskonalające wizerunek przyjęte były z niewielką dozą nieśmiałości, ale po widocznych i korzystnych zmianach u pierwszych odważnych osób, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Część teoretyczna polegała  min. na poznaniu zasad pielęgnacji cery suchej ,tłustej, mieszanej, pielęgnacja dłoni i paznokci, podstawy manicure, tworzenie wizerunku zadbanej kobiety i eleganckiego mężczyzny, a podczas zajęć praktycznych wykonane zostały min  koloryzacje włosów baleyage,  pasemka, modelowanie, malowanie paznokci, regulacja brwi, henna. Od sierpnia rozpoczęły się pierwsze warsztaty prowadzone przez Lidera Klubu Pracy o tematyce związanej z poszukiwaniem pracy. Analizowano niepowodzenia w poszukiwaniu pracy - definiowano bariery, przedstawiano metody najczęściej stosowane i najbardziej skuteczne w poszukiwaniu zatrudnienia. Celem kolejnej sesji było poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy oraz uczenie się różnych technik jej poszukiwania a także ćwiczenie i kształtowanie proaktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia. Zwracano uwagę na czynniki warunkujące sukces, budowanie siatki kontaktów. Sesja pod tytułem "Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia" miała na celu przełamanie barier w procesie uczenia się ludzi dorosłych i pokazanie nowego sposobu myślenia o sobie. Uczestnicy warsztatów wykonywali zadania na potencjał twórczy i  twórcze myślenie. Następnym  zrealizowanym tematem był "Plan działania". Uczestnicy zostali w ten sposób przygotowani do procesu planowania przyszłości zawodowej oraz ćwiczyli i kształtowali umiejętności wyznaczania celów. Każdorazowo kursanci brali czynny udział w warsztatach, dyskutowali, pytali, wykonywali ćwiczenia i testy. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Cykl spotkań z psychologiem, trwający od lipca do grudnia, miał charakter zajęć grupowych oraz spotkań indywidualnych. W trakcie zajęć grupowych omawiane były tematy dotyczące psychoedukacji oraz profilaktyki uzależnień:

- komunikacja społeczna ( podstawowe wiadomości o asertywności)

- radzenie sobie ze stresem

- wzmacnianie poczucia własnej wartości

- mechanizmy uzależnienia.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję poznać i lepiej zrozumieć chorobę alkoholową oraz zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego jak również jej  wpływu na życie rodzinne i społeczne. Zajęcia prowadzone systemem indywidualnym pozwoliły lepiej poznać uczestników. W trakcie zajęć osoby śmielej zgłaszały swoje problemy. Uzyskanie wglądu we własne postępowanie jak i praca nad jego zmianą pozwala na powrót do życia w rodzinie oraz w odbudowie wartości rodzinnych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazje dowiedzieć się, ze zmiany taki są nie tylko konieczne ale również możliwe. Oferowane wsparcie, zrozumienie problemów osobistych, nadawanie kierunku zmianom stanowi integralną cześć procesu terapeutycznego.

W sierpniu 2009r rozpoczęły  się warsztaty komputerowe. Program zajęć obejmował 24 godziny podczas, których osoby uczestniczące w programie miały możliwość zapoznania się z obsługą komputera, często był to ich pierwszy kontakt z tym urządzeniem. W ramach kolejnych zajęć osoby te dowiadywały się czym jest Internet i jak się w nim poruszać, jak komunikować się za jego pomocą i jak robić zakupy. Tworzyły również dokumenty elektroniczne w edytorze tekstu. Osoby dowiedziały się jak pomocny jest Internet w procesie poszukiwania pracy. Zajęcia te sprawiły, że osoby do tej pory nie interesujące się komputerem i Internetem rozpoczęły swoją przygodę z nimi, zaczęły się komunikować przez Internet, pisać listy, przesyłać zdjęcia. Mogą poszukiwać w Internecie wszelkich interesujących ich informacji. Znajomość Internetu pomaga im uczestniczyć w życiu publicznym, ułatwia wiele czynności urzędowych.

W październiku 2009r miał miejsce miesiąc przedsiębiorczości w KIS W programie znalazło się; prezentacja dotycząca zakładania własnej działalności gospodarczej pod hasłem „krok po kroku”, giełda pomysłów na prowadzenie własnej firmy (uczestnicy zapisywali na tablicy własne pomysły) oraz spotkanie z przedstawicielami BŚ, KRUS i Urzędu Skarbowego. Omawiano również temat dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu.

W ramach zajęć fotograficznych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z fotografią cyfrową, a później komputerową obróbką zdjęć. Każdy otrzymał album, gdzie mógł umieścić wykonane przez siebie zdjęcia.

Podczas zajęć rękodzieła uczestnicy poznawali tajniki wyrobu ozdób z drzewa osikowego, dziedzictwa kulturowego Koziegłów.  Większość z nich posiada umiejętności przekazane przez starsze pokolenia. Sztuką było ich wydobycie  i zachęcenie  do kontynuowania tej tradycji. Warsztaty „Zakładamy stowarzyszenie”, przybliżyły  uczestnikom KIS proces zawiązywania stowarzyszenia dla realizacji celów integracyjnych. Wspólnie został napisany statut i przygotowane dokumenty rejestracyjne dla nowego stowarzyszenia o nazwie Koziegłowskie Stowarzyszenie Integracyjne Klub Abstynenta „ Działajmy razem”.

Program zajęć grupowych był przystosowany do zmiennej liczby uczestników, co gwarantowało udział osób w warsztatach wg predyspozycji i zainteresowań. Na zajęcia z psychologiem zadeklarowanych było 20  osób z czego 80 % uczestniczyło systematycznie, pozostałe 20 % odbyło warsztaty w  60 %. W  zajęciach  doradztwa zawodowego brało udział 16 osób z czego 10 w 100%, pozostałe 6 w 80 %. Dzięki współdziałaniu z Klubem Pracy działającym w ramach Powiatowego Urzędu Pracy, uczestnicy projektu mieli możliwość otrzymania fachowego poradnictwa pracy i skorzystania również z ich programów rynku pracy, dwie osoby otrzymały skierowanie na roboty publiczne w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy.

Sztuki kulinarnej, rękodzielniczej i fotografii uczyło się 18 osób.  Warsztaty komputerowe i udoskonalenie własnego wizerunku,  cieszyły się również 100%  zainteresowaniem. Obsługi komputera uczyło się 16 osób, a na zmianę wizerunku było chętnych 13 osób. Przedsiębiorczością zainteresowanych było 12 osób, z czego 3 zadeklarowały chęć otworzenia własnej działalności gospodarczej.

W projekcie uczestniczyło 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. W okresie od czerwca do lipca 2009r. udział Gminy tym przedsięwzięciu  wynosił około 6000,00 zł, pozostała kwota pokryta została z Funduszu Pracy przez PUP Myszków.

W trakcie realizacji zadania jedna osoba zmarła, dwie skierowano na leczenie do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, gdzie przebywały około 2 tygodni.

Do realizacji projektu zakupiono Notebook, aparat fotograficzny, drukarkę fotograficzną i termosy. Uczestnicy podczas warsztatów  korzystali z zakupionych materiałów szkoleniowych. Otrzymali torby, zeszyty, notatniki, przybory piśmiennicze, albumy, zdjęcia. Do zajęć komputerowych zakupiono pendrivy, na zajęciach udoskonalania wizerunku, korzystano z zakupionych materiałów kosmetycznych. Materiały do produkcji wyrobów rękodzieła wykorzystano podczas przeprowadzonych zajęć. Artykuły spożywcze wykorzystano do zajęć kulinarnych i na przygotowanie spotkania integracyjnego, wigilii na zakończenie projektu .Zakupione wyposażenie i sprzęt wykorzystywany będzie do następnych spotkań i warsztatów Klubu Integracji Społecznej, które trwają już od 2005r.

Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczestnicy zostali objęci kontraktem socjalnym w ramach którego uczestniczą w kursie „Artystycznej wytwórczości wiórowej”, kursie prawa jazdy kategorii B oraz kursie przedsiębiorczości. Obecnie trwają konsultacje z uczestnikami  tych dwóch projektów na temat utworzenia spółdzielni socjalnej.

Środki czystości i bhp zużyte  były do utrzymania czystości podczas warsztatów, prac społecznie użytecznych oraz pomieszczeń spotkań.

Odzież roboczą,  ubrania robocze, buty robocze, rękawice robocze otrzymały osoby pracujące w ramach prac społecznie – użytecznych. 

W ramach promocji projektu wykonano parasole promocyjne z napisem- nazwą zadania, o projekcie ukazały się informacje w prasie lokalnej, biuletynie gminnym oraz na stronie internetowej www.kozieglowy.pl oraz  www.kozieglowy.pl/gmops

Podczas spotkania integracyjnego na podsumowanie projektu GMOPS zapewnił obsługę muzyczną i poczęstunek a uczestnicy otrzymali pamiątkowe prezenty. Celem spotkania integracyjnego promującego trzeźwość na które zaproszono nie tylko uczestników, ale również władze gminne, powiatowe oraz partnerów projektu, było  pokazanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla całych rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu. Takie spotkania mają  też  pomóc w odbudowie wartości rodzinnych.

 

Dzięki realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęto wiele działań w kierunku zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Poprzez takie działania, uczestnicy mają możliwość przyjrzenia się bliżej swojemu życiu, poprzez konfrontację własnych przeżyć z innymi oraz uświadomienia sobie, że jeszcze nie jest za późno. Dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją pokazać drogę powrotu do życia w społeczeństwie na trzeźwo.

                                                                              

                                                                                                               Koordynator Bożena Kolasa

 

 

 

Zmieniony ( 22.03.2010. )