Strona startowa arrow Zespół interdyscyplinarny
Zespół interdyscyplinarny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
16.03.2011.

ImageZespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.


Na podkreślenie zasługuj fakt, iż ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:
 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta.
 4. Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.
 6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
 9. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.

 

Pierwsze zebranie zespołu interdyscyplinarnego

 

W dniu 28 marca 2011r. o godz. 10.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 14.02.2011r.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Pani Marta Machura –Specjalista Pracy Socjalnej Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

2. Pani Anna Błaszczyk – Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koziegłowach.

3. Pani Bożena Ćwiękowska – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Myszkowie.

4. Pani Irena Kapuśniak – przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszkowie.

5. st.asp. Jacek Gonera – Dzielnicowy Gminy Koziegłowy

6. Pani Beata Gaschin – Pielęgniarka-Przychodnia Lekarska „Andre-Med” w Koziegłowach.

7. Pani Jolanta Błońska – Akcja Katolicka w Koziegłowach – organizacja pozarządowa.

Zespół Interdyscyplinarny będzie realizował zadania określone w Gminnym Programie przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . Głównym zadaniem Zespołu będzie integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie spotkania został wybrany przewodniczący Zespołu - Pani Marta Machura.

Członkowie Zespołu zapoznali się z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle przepisów prawa. Następnie wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Zespołu i zakresu pracy.

 

W jaki sposób samorząd terytorialny będzie walczyć z przemocą w rodzinie?
Samorządy będą podejmowały działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Dzięki zmianom pracownicy socjalni będą mogli odebrać dziecko z domu, w którym przebywa z pijanymi rodzicami. Z kolei głównym obowiązkiem władz samorządowych będzie stworzenie i utrzymanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowe przepisy rozszerzają również zadania kontrolne wojewody dotyczące nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1 sierpnia 2010 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ostatecznie przez Sejm 10 czerwca regulacja zmienia wiele ustaw, których przepisy określają zasady ochrony ofiar przemocy, przeciwdziałania jej powstawaniu w ogniskach domowych, jak też skuteczne ściganie i izolację sprawców tego rodzaju przestępstw.

Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania sprawcom przemocy domowej dostały przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. W ustawie położono szczególny nacisk na rozwój profilaktyki, jako skutecznej formy pomocy w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje jeszcze zjawisko przemocy, ale może być tym zjawiskiem zagrożona. Z tych względów podstawową zmianą będzie wprowadzenie obowiązku opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, powołanych do wspólnych działań przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

System pomocy rodzinom

Podstawowym obowiązkiem władz samorządowych będzie stworzenie i posiadanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym zakresie gmina będzie opracowywać i realizować lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar tego rodzaju przemocy. Będzie musiała także prowadzić poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania takim zachowaniom w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. Do jej obowiązków będzie należało ponadto zapewnienie ofiarom przemocy miejsc w ośrodkach.

Do obowiązującej ustawy zostały dodane przepisy nakładające na każdą gminę obowiązek powoływania zespołu interdyscyplinarnego służącego realizacji działań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar tej przemocy. Zespół mają powoływać wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Z kolei tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania wcześniej ma określić w drodze uchwały organ stanowiący gminy.

Skład organu

W skład zespołu będą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Uzupełniać mają go także kuratorzy sądowi. Ustawa umożliwia również uczestnictwo w pracach zespołu prokuratorom.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego będzie integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. Zespół będzie również odpowiedzialny za rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób dotkniętych problemem agresji.

Posiedzenia co 3 miesiące

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Jego obsługę organizacyjno-techniczną będzie zapewniał ośrodek pomocy społecznej.

Prace zespołu mogą odbywać się także w ramach grup roboczych. Będzie to możliwe, o ile zachodzi potrzeba rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Ich powstanie powinno być uzależnione od aktualnych potrzeb. W ich skład mają wchodzić m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, policji czy oświaty. Do ustawowych zadań grup roboczych będzie należało m.in. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach.

Łatwiej o niebieską kartę

Nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerzają stosowanie procedury niebieskiej karty. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą będzie się odbywać w oparciu o procedurę niebieskie karty, a jej założenie nie będzie wymagać zgody osoby pokrzywdzonej.

Procedura będzie składała się z wielu czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Wszczęcie procedury niebieskie karty będzie następowało przez wypełnienie specjalnego formularza. Będzie to możliwe w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny. Będzie mogło to nastąpić także na skutek zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Eksmisja sprawców przemocy

Nowelizacja rozszerza formy pomocy udzielanej w tym zakresie przez instytucje państwowe. W sytuacji, gdy osoba wspólnie zajmująca mieszkanie z rodziną będzie stosowała przemoc i tym samym zamieszkiwanie z nią stanie się szczególnie uciążliwe, pozostali domownicy będą mogli żądać, aby opuściła ona mieszkanie. Takie żądanie będzie trzeba kierować do sądu, który podejmie decyzję co do sprawcy przemocy.

Sprawa opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy będzie rozpoznawana w postępowaniu cywilnym. Postanowienie w tym przedmiocie będzie musiało zapaść po przeprowadzeniu rozprawy. Posiedzenie sądu będzie musiało odbyć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Stanie się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. Do wykonania obowiązku opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy będą stosowane przepisy eksmisyjne. W razie zapadnięcia wyroku do dostarczenia do lokalu sprawcy przemocy jest obowiązana rzecz jasna gmina.

Jedną z najważniejszych zmian będzie także wprowadzenie możliwości uzyskania bezpłatnej obdukcji lekarskiej dla ofiar przemocy. Obecnie wykonuje się ją na wniosek prokuratora. Pokrzywdzeni będą mogli uzyskać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu czy lekarza pełniącego ostry dyżur w szpitalu.

Nakaz opuszczenia lokalu

Większa izolacja sprawców przemocy od jej ofiar będzie możliwa także dzięki zmianom w kodeksie postępowania karnego. Nowelizacja poszerzyła katalog środków zapobiegawczych (a więc tych, które można stosować wobec podejrzanego/oskarżonego w celu zabezpieczenia prawidłowego toku dochodzenia lub śledztwa, aż do rozpoczęcia wykonywania orzeczonej wobec niego kary) o nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Będzie to środek stosowany na wniosek policji lub z urzędu wobec osób, którym co najmniej postawiono zarzuty o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej. Warunkiem jego zarządzenia będzie uzasadniona obawa, że podejrzany ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy groził popełnieniem takiego przestępstwa . W postępowaniu przygotowawczym kompetencje do wydawania postanowień w tym przedmiocie będzie posiadał prokurator.

Nakaz opuszczenia mieszkania będzie mógł być zarządzany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały powody jego stosowania, sąd I instancji właściwy do rozpoznania sprawy będzie mógł przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy. Nie będą mogły być jednak dłuższe niż 3 miesiące. Przedłużenie będzie odbywać się na wniosek prokuratora.

Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia lokalu przez oskarżonego, prokurator będzie mógł na wniosek oskarżonego wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszczenia oskarżonego nie będą w każdym razie placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie. Prokurator będzie mógł wydać kilkumiesięczny nakaz opuszczenia lokalu wobec podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie.

Nowe uprawnienia

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pojawi się nowy przepis dotyczący możliwości odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Będzie to możliwe, zwłaszcza gdy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Czynności związane z odebraniem dziecka pracownik socjalny będzie mógł wykonywać przy udziale policji, lekarza lub ratownika medycznego czy pielęgniarki. Pozwoli to na dokonanie właściwej oceny zarówno stanu zdrowia dziecka, jak też konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

Odebrane w powyższy sposób dzieci będą mogły zostać umieszczone u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. O zaistniałym zdarzeniu będzie musiał zostać zawiadomiony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia, sąd rodzinny.

Ustawa przyznaje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym prawo do złożenia zażalenia na odebranie dziecka do sądu opiekuńczego. W zażaleniu będą się mogli oni domagać zbadania zasadności i legalności takiego działania oraz prawidłowości jego dokonania. Zażalenie będzie mogło być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza policji, który dokonał odebrania dziecka. W takim wypadku zażalenie będzie podlegało niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego. Sąd będzie musiał rozpatrzyć zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. O prawie do zażalenia pracownik socjalny lub policjant będzie musiał pouczyć rodziców na piśmie.

Nowelizacja określa również kwalifikacje osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby te będą musiały spełniać wymogi dotyczące kwalifikacji określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, czyli będą musiały spełniać warunki takie same, jak osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Kierownicy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie będą więc musieli posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Większe kompetencje

System profilaktyki został uregulowany również przez rozszerzenie zadań własnych samorządu województwa. Obecnie samorządy województwa mają za zadanie realizować przepisy prawa dotyczące inspirowania i promowania nowych rozwiązań oraz szkolenia kadr. Nie uregulowano natomiast kwestii związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie, w szczególności przez realizację działań profilaktycznych. Dlatego też nowela przewiduje konieczność opracowania i realizacji regionalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co w konsekwencji da możliwość aplikowania o dodatkowe środki finansowe w oparciu o program osłonowy.

Zadania kontrolne wojewody zostały rozszerzone o konieczność nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie zadań wojewody, który obok monitorowania zjawiska przemocy, będzie miał możliwość kontrolowania podmiotów, którym samorządy zlecają realizację zadań. Ponadto na wojewodę nałożono obowiązek powoływania wojewódzkiego koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz obowiązek monitorowania tego programu. Jak podkreślają autorzy nowelizacji, wprawdzie jest to nowa ustawowa regulacja – niemniej stanowisko Wojewódzkiego Koordynatora jest określone już w Krajowym Programie i funkcja ta jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z Krajowego Programu. Dodatkowo przyczyni się to do właściwej ewaluacji działań na szczeblu wojewódzkim w celu dokonywania analizy i prowadzenia monitoringu na poziomie centralnym.

Zakaz bicia małoletnich

Nowelizacja z 10 czerwca wprowadziła także jedną istotną zmianę do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pojawi się w nim art. 961, który wprowadzi zakaz stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka. Będzie on dotyczył osób wykonujących władzę rodzicielską oraz sprawujących opiekę lub pieczę nad małoletnim. Jak podkreślają sami autorzy nowych przepisów, taka regulacja ma celu zmianę postaw społeczeństwa i wskazanie na inne metody wychowawcze. Obecnie w obowiązujących regulacjach prawnych nie funkcjonuje bowiem ani jeden przepis, który wprost odnosiłby się do zakazu krzywdzenia dzieci.

Wprowadzenie takich ograniczeń na pewno ułatwi wykonywanie zadań pracownikom socjalnym. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z tego rodzaju przemocą będą oni mieli także prawo je odebrać z rodziny i umieścić je u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wprowadzony do kodeksu rodzinnego art. 961 jest zgodny z prawem międzynarodowym i złożonymi przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi w sferze ochrony dziecka, zwłaszcza z art. 7 i 24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167).

Zakres zadań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Gmina

? opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
? prowadzenie poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
? zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
? tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Powiat

? opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
? opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym,
? zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Województwo

? opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
? inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
? opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
? organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Nowe zadania wojewody

Do zadań wojewody będzie należało w szczególności:

? opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania,
? monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie
? powoływanie i odwoływanie wojewódzkiego koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
? monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy pomocy wojewódzkiego koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
? nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa,
? kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.

Pomoc dla pokrzywdzonych

Ofiara przemocy będzie mogła liczyć na bezpłatną pomoc w zakresie:

? poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego; zawodowego i rodzinnego,
? interwencji kryzysowej i wsparcia;
? ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
? zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
? badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
? zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Podstawa prawna

Ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 125, poz. 842).

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

 

Zmieniony ( 01.07.2014. )