Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 22 października 2018 r. |
imieniny obchodzą: Haliszka, Loda
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Tablica ogłoszeń. Komunikaty

Strona główna » Tablica ogłoszeń. Komunikaty

wielkość tekstu:A | A | A

Wykaz Nr GR.6845.8.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Rola

IVa

Łąka

 IV

Nr KW

uwagi

Koziegłowy

9

1932

3608

2459

1149

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość rolna

 

Uchwałą Nr 326/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi 184,01zł  rocznie płatny do 31 marca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 26.10.2018r.

Koziegłowy, 05.10.2018r.

 

 

Wykaz Nr GR.6845.7.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 2 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow w m2

Nr KW

uwagi

 

Gniazdów-Mzyki

12

2366/2 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 169m2

271m2

CZ1M/00004690/3

Działalność rolnicza- przechowywanie sprzętu rolniczego

 

Uchwałą Nr 325/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy 102,00zł + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia miesiąca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 19.10.2018r.

Koziegłowy, 28.09.2018r.

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego                                                                       

 

 Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie zgodnie z art. 35 pkt. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVa

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVb

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Rola

V

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Ł IV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość wywoławczego czynszu rocznego

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Osiek

3

326

22450

9880

9620

2950

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1571,50

31 marca

Osiek

3

328

23010

18447

3940

623

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1610,70

31 marca

Osiek

3

335

10424

-

-

-

10424

CZ1M/00003550/3

Nieruchomość rolna

729,68

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 73/2018 z dn. 24.08.2018r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 31.08.2018r. do dnia 21.09.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

                                                                     

Koziegłowy, dn. 31.08.2018r.

 

 

Nr GR.6840.8.2015

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
 i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Koziegłowy

35

7466/24

749

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

20 972,00

2 097,20

Koziegłowy

35

7466/25

534

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

14 952,00

1 495,20

Koziegłowy

35

7466/26

299

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, z dostępem do drogi dojazdowej o nawierzchni żużlowej, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

8 372,00

837,20

 

Ze względu na powierzchnię, szerokość, długość i lokalizację oraz jej usytuowanie nieruchomości  nie spełniają kryteriów samodzielnej działki budowlanej i nie mogą być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość wobec czego przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

1.      Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 od godz. 10.00 w dniu 28.09.2018r.

2.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości” dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu tj. wydruk księgi wieczystej, kopię aktu notarialnego nabycia, bądź innego dokumentu świadczącego o prawie własności do nieruchomości przyległej oraz dowód wpłaty wadium jak również, w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – przedkłada on pisemne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub małżonek uczestniczący w przetargu składa oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. Wyżej opisane dokumenty należy złożyć w biurze obsługi mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy w terminie do dnia  24.09.2018r.

3.      Komisja przetargowa w dniu 25.09.2018r. wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu .

4.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

5.      Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 24.09.2018r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017 .

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.      Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.    

9.      Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.

10.   Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

11.   Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12.   Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 21.08.2018

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1.     Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb:

1.1.Koziegłowy, przy ul. Wylągi, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3238,

1.2. Koziegłowy przy ul. Miłej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7503   

1.3. Siedlec Duży przy ul. Leśnej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1492, 1510, 1519, 1558, 1845

1.4. Koziegłówki przy ul. Cichej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 175

 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2.  Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3.  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy od dnia 18.05.2018r. zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5.  Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

Koziegłowy, 18.05.2018r.

 

 

 

Nr GR.6840.8.2015

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.8.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

35

7466/24

749

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

20 972,00

Koziegłowy

35

7466/25

534

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

14 952,00

Koziegłowy

35

7466/26

299

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, z dostępem do drogi dojazdowej o nawierzchni żużlowej, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

8 372,00

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 29.06.2018 do dnia 20.07.2018

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 13.08.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 29.06.2018r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8b.2015

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 54/72 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Mysłów

3

243

0,2100

CZ1M/00088702/3

 

Działka położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów zlokalizowana przy drodze, o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „MN 1”- tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą

Cena udziału wynoszącego 54/72 w prawie własności nieruchomości wynosi 27 027,00 zł + 23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 14.05.2018r.  do dnia 05.06.2018 r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.06.2018 r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11, tel. 34/314-12-19 wew. 117-  w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.05.2018 r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.5.2016

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Mysłów

4

467

1200

CZ1M/00050050/2

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów z dostępem do drogi. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy oznaczona symbolem planu „R- tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej” oraz „1KDd” – teren przeznaczony pod drogę dojazdową na pow. ok. 35m2. Klasoużytki: N -1200m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

9500,00zł + 23% VAT

Koziegłowy

14

3305

816

CZ1M/00050222/9

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Koziegłowy z dostępem do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy i Miasta Koziegłowy wskazana pod tereny rolnicze.  Klasoużytki: RIVb-613m2, RV 203m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

2855,00zł

Koziegłowy

14

3306

1471

CZ1M/00050222/9

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Koziegłowy  z dostępem do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy i Miasta Koziegłowy wskazana pod tereny rolnicze.  Klasoużytki: RIVb-1245m2, RV 226m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

4750,00zł

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.03.2018r.  do dnia 17.04.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 07.05.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego niegraniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Sprzedaż nastąpi za ceną osiągniętą w przetargu i jeśli nie podlega zwolnieniu zostanie powiększona o podatek VAT.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 26.03.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.9.2015

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
 i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 244//XXXIV/2017 z dn. 28.09.2017r.

2898zł+23% VAT

357,00zł

 

Ze względu na powierzchnię, szerokość, długość i lokalizację oraz jej usytuowanie nieruchomość  nie spełnia kryteriów samodzielnej działki budowlanej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość wobec czego przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

1.      Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 o godz. 10.00 w dniu 19.03.2018r.

2.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości” dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu tj. wydruk księgi wieczystej, akt notarialny nabycia bądź inny dokument świadczący o prawie własności do nieruchomości przyległej oraz dowód wpłaty wadium w biurze obsługi mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy w terminie do dnia  14.03.2018r.

3.      Komisja przetargowa w dniu 16.03.2018r. wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

4.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

5.      Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 14.03.2018r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 14.03.2018r.)

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.      Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.     

9.      Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.

10.   Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

11.   Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnieni przetargu bez podania przyczyny.

12.   Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 15.02.2018

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8a.2015

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 18/144 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Mysłów

5

571

0,4300

CZ1M/00080917/7

 

Działka jest położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów zlokalizowana przy drodze lolalnej, nieogrodzona, niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Koziegłowy oznaczona symbolem planu „R”-tereny rolnicze
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz „1KDd –teren przeznaczony pod drogę dojazdową”. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.

Cena udziału wynoszącego 18/144 w prawie własności nieruchomości wynosi 2400,00 zł + 23% VAT.

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 01.02.2018  do dnia 22.02.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2018r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.3.2017

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 1/8 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Symbol klasoużytku

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Miłość

3

293

1,0070

Ls V

CZ1M/00099678/5

 

Działka jest położona w strefie peryferyjnej m. Miłosć zlokalizowana przy drodze gruntowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „ZL”-tereny lasów. Teren działki posiada kształt trapezu zalesiony kilkunastoletnim lasem liściastym (brzoza) o przeciętnym stopniu zadrzewienia.

Cena udziału wynoszącego 1/8 w prawie własności nieruchomości wynosi 3500,00 zł.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 01.02.2018r.  do dnia 22.02.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2018r.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2016

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

16

3322/1

123

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów nie posiada dostępu do drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Klasoużytki: RIVb-130m2, RV 732m2, RVI 58m2

Sprzedaż prawa własności

455,00zł + 23% VAT

Gniazdów-Mzyki

16

3322/2

1503

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów posiada dostępu do drogi gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. KlasoużytkiL RV-1034m2,  RVI 469m2

Sprzedaż prawa własności

3677,00zł+23% VAT

Gniazdów-Mzyki

16

3322/3

920

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów nie posiada dostępu do drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. KlasoużytkiL RIVb- 130m2 RV-732m2,  RVI 58m2

Sprzedaż prawa własności

1786,00zł+23%VAT

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.02.2018  do dnia 22.02.2018

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego niegraniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018

 

  

W Y K A Z  Nr GR.6845.9.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Łąka

IV

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Lgota Górna

2

275

2092

1224

868

CZ1M/00019238/5

Nieruchomość rolna

146,44

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 106/2017 z dn. 13.11.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14. 11.2017r. do dnia 05.12.2017

                                                                     

Koziegłowy, dn. 14.11.2017r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej oznaczona. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

2898zł+23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.11.2017  do dnia 30.11.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 09.11.2017

 

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej oznaczona. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

2898zł+23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.11.2017  do dnia 30.11.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 09.11.2017

 

W Y K A Z Nr GR.6845.8.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.


Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

IVb

[m2]

Rola

VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Huta Stara

1

157

1500

-

1500

CZ1M/00066506/9

Działka rolna

75,00

31 marca

Huta Stara

1

144

7400

7400

-

CZ1M/00076738/7

Działka rolna

370,00

31 marca


Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 77/2017 z dn. 18.09.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 20.09.2017r. do dnia 11.10.2017.

 

Koziegłowy, dn. 20.09.2017

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.1.2017

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

 

Koziegłówki

 

 

1

 

9/10

 

3616

CZ1M/00057440/2

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny Usług komercyjnych, produkcji i składowania (P)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 170 097,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 160 961,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych )

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 9 136,00zł (dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotoch)

Koziegłówki

1

9/11

396

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 21.07.2017 do dnia 11.08.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.09.2017

Koziegłowy, dn. 21.07.2017

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2017
Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdującech się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.08.2017.
 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2017
stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

Koziegłówki

 

 

1

 

9/10

 

3616

CZ1M/00057440/2

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny Usług komercyjnych, produkcji i składowania (P)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 170 097,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 160 961,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych )

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 9 136,00zł (dziewięć  tysięcy sto trzydzieści sześć  złotoch)

Koziegłówki

1

9/11

396

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 21.07.2017  do dnia 11.08.2017
Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.09.2017
Koziegłowy, dn. 21.07.2017

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2017
Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdującech się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.08.2017.
Koziegłowy, dn. 21.07.2017r.

W Y K A Z  Nr GR.6845.7.2017

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu o pow. 104,39 m2  znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 usytuowanego  na działce nr 3192  obręb Gniazdów-Mzyki będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00050056/4  składającego się z sklepu z zapleczem, pomieszczenia gospodarczego, łazienki i korytarza.  Nieruchomość  przeznaczonego do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 387,64 zł + 23 % VAT płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 27.07.2017.

Koziegłowy, dn. 06.07.2017

 

 

 

Wykaz Nr GR.6845.6.2017

 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm). i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Uwagi

Koziegłówki

1

niewydzielona część działki nr 21/30

2m2

CZ1M/00068193/5

Umieszczenie tablicy informacyjnej

 

Cena czynszu stałego za 1 m 2  wynosi  10zł + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego dokonywana będzie przez wydzierżawiającego raz w roku do końca pierwszego kwartału w oparciu o wskaźnik inflacji w roku poprzednim ogłoszony przez GUS.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 27.07.2017

 Koziegłowy, dn. 06.07.2017


 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

  

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Kl.
B [m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. RIVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu miesięcznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty

Gniazdów-Mzyki

1

16

 

 

2559

103

1039

1417