BIP > BIP Kozieg這wy > Menu podmiotowe > Statut jednostki
  Menu podmiotowe
    Dane teleadresowe
    Statut jednostki
    Zam闚ienia publiczne
    Og這szenia

  Menu przedmiotowe
    Podaj stan wodomierza
    Jak wykona przy陰cze
    Cennik Us逝g
    Drogi gminne
    Targowisko gminne
    Komunalne lokale mieszkalne
    Praca
    Badania wody
    Wzory dokument闚
    Taryfy
    Archiwum
    Regulaminy
    Akcja Zima
    Ochrona zwierz徠
    O鈍iadczenia o stanie kontroli zarz康czej
    Oczyszczalnia 圭iek闚
    Zarz康zenia
    Sprawozdania finansowe

  Wyszukiwarka
 

  Dodatkowe informacje
   Sprawy petent闚
   Szczeg馧y nt informacji nie udost瘼nionych w biuletynie
   Pomoc
   Mapa serwisu
   Rejestr zmian
   Redakcja
UCHWAx NR

STATUT

Zespo逝 Us逝g Komunalnych w Kozieg這wach

1.

Zesp馧 Us逝g Komunalnych w Kozieg這wach dzia豉 na podstawie powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w szczeg鏊no軼i :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorz康zie gminnym,

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych,

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej,

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zam闚ie publicznych,

oraz niniejszego statutu.

2.

Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o:

1) „Gminie” – rozumie si przez to Gmin i Miasto Kozieg這wy,

2) „Burmistrzu” – rozumie si przez to Burmistrza Gminy i Miasta Kozieg這wy,

3) „ZUK” – rozumie si przez to Zesp馧 Us逝g Komunalnych w Kozieg這wach,

4) „Dyrektorze” – rozumie si przez to Dyrektora Zespo逝 Us逝g Komunalnych

w Kozieg這wach.

3.

1. ZUK jest jednostk bud瞠tow w rozumieniu przepis闚 ustawy o finansach publicznych.

2. Siedziba ZUK znajduje w Kozieg這wach przy ul. Zamkowej 3.

3. Nadz鏎 nad dzia豉lno軼i ZUK sprawuje Burmistrz.

4.

Przedmiotem dzia豉lno軼i podstawowej ZUK jest wykonywanie zada w豉snych Gminy w zakresie :

1) zaopatrzenia ludno軼i w wod i odprowadzania 軼iek闚,

2) utrzymania czysto軼i i porz康ku w Gminie,

3) prowadzenia i obs逝gi targowiska,

4) utrzymania dr鏬, ulic, most闚 i plac闚 gminnych,

5) zarz康zania nieruchomo軼iami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

5.

Do zada ZUK w zakresie zada zwi您anych z zaopatrzeniem w wod i odprowadzaniem 軼iek闚 nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania 軼iek闚,

2) wykonywanie praw i obowi您k闚 przedsi瑿iorstwa wodoci庵owo- kanalizacyjnego,

3) planowanie i budowa sieci wodoci庵owej i kanalizacyjnej.

4) utrzymanie w pe軟ej sprawno軼i technicznej urz康ze sieci wodoci庵owej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bie膨cych remont闚 i napraw.

6.

Do zada ZUK zwi您anych z utrzymaniem czysto軼i i porz康ku w Gminie nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, plac闚 i teren闚 publicznych,

2) organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierz皻ami,

3) organizacja unieszkodliwiania zw這k bezdomnych zwierz徠 lub ich cz窷ci,

4) znakowanie obszar闚 dotkni皻ych lub zagro穎nych chorob zaka幡 zwierz徠,

5) wykonywanie obowi您k闚 Gminy wynikaj帷ych z regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Gminy ,

6) utrzymanie teren闚 zielonych,

7) utrzymanie wiat przystankowych.

7.

Do zada ZUK w zakresie zada zwi您anych z targowiskiem nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) zarz康zanie targowiskiem gminnym,

2) ustalanie, pob鏎 i egzekwowanie op豉t za korzystanie z targowiska,

3) utrzymanie czysto軼i i porz康ku targowiska.

8.

Do zada ZUK zwi您anych z utrzymaniem dr鏬 gminnych nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) utrzymanie nawierzchni dr鏬, chodnik闚, drogowych obiekt闚 in篡nierskich, urz康ze zabezpieczaj帷ych ruch i innych urz康ze zwi您anych z drog, a w szczeg鏊no軼i ich remonty i renowacje,

2) wykonywanie rob鏒 interwencyjnych, rob鏒 utrzymaniowych i zabezpieczaj帷ych,

3) przeciwdzia豉nie niszczeniu dr鏬 przez ich u篡tkownik闚,

4) przeciwdzia豉nie niekorzystnym przeobra瞠niom 鈔odowiska mog帷ym powsta lub powstaj帷ym w nast瘼stwie budowy lub utrzymania dr鏬.

9.

Do zada ZUK w zakresie zada zwi您anych z zarz康zaniem nieruchomo軼iami nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) przygotowywanie dokumentacji i zawieranie um闚 najmu lokali mieszkalnych,

2) gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi ( remonty bie膨ce, eksploatacje, czynsze, op豉ty, ewidencja, sporz康zanie faktur VAT ),

3) wsp馧dzia豉nie w zakresie planowania i realizacji remont闚 kapitalnych
i bie膨cych budynk闚 komunalnych,

4) nadz鏎 nad utrzymaniem czysto軼i i porz康ku w budynkach komunalnych,

5) wykonywanie zada gminy wynikaj帷ych z ustawy o ochronie praw lokator闚, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

10.

1. ZUK kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.

2. Dyrektor zarz康za i reprezentuje ZUK na podstawie pe軟omocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

11.

Struktur organizacyjn ZUK okre郵a regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzany przez Burmistrza.

12.

1. ZUK prowadzi gospodark finansow jednostki bud瞠towej na zasadach okre郵onych w ustawie o finansach publicznych oraz innych przepisach prawa.

2. Podstaw dzia豉nia ZUK jest roczny plan finansowy.

3. ZUK realizuje zadania ze 鈔odk闚 finansowych zatwierdzonych uchwa陰 bud瞠tow i przekazywanych z bud瞠tu gminy.

13.

1. Mieniem ZUK jest mienie Gminy przekazane mu w zarz康.

2. W zarz康zie ZUK pozostaj w szczeg鏊no軼i:

1) nieruchomo軼i Gminy oraz urz康zenia trwale z nimi zwi您ane s逝膨ce do zaopatrzenia w wod i odbioru 軼iek闚,

2) targowisko gminne,

3) samochody, maszyny i urz康zenia niezb璠ne do wykonywania zada ZUK,

4) nieruchomo嗆 stanowi帷a siedzib ZUK znajduj帷a si w Kozieg這wach ul. Zamkowa 3 wraz z wyposa瞠niem.

14.

  1. ZUK jest pracodawc w rozumieniu przepis闚 prawa pracy.
  2. Regulamin pracy i wynagrodze pracownik闚 ZUK wprowadza Dyrektor .
  1. Pracownicy Urz璠u Gminy i Miasta Kozieg這wy, kt鏎zy do tej pory wykonywali obowi您ki dotycz帷e zada i kompetencji Gminy przekazywanych ZUK staj si z dniem wej軼ia statutu w 篡cie pracownikami ZUK.

15.

Zmiany w niniejszym statucie mog by dokonywane w trybie okre郵onym dla jego nadania.

16.

Statut wchodzi w 篡cie z dniem wej軼ia w 篡cie uchwa造 Rady Gminy i Miasta Kozieg這wy w sprawie utworzenia Zespo逝 Us逝g Komunalnych.


Tytu: STATUT Zespo逝 Us逝g Komunalnych w Kozieg這wach
Wytworzony przez:
Data wytworzenia:2008-01-24 15:00:00
Udost瘼niony od: 2008-01-24 15:00:00
Wprowadzi: Zbigniew Polak
drukuj

Za陰cznik uchwala powolujaca.pdf

Zmiany dokumentu:


wy鈍ietle: 5831   Redaguj帷y stron: Zbigniew Polak, Zamkowa 3, tel: 34 3142000, fax: 34 3142000