UCHWAŁA NR

STATUT

Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

 

§ 1.

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności :

1)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -   o samorządzie gminnym,

2)       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych,

3)       ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej,

4)       ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych,

oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 

1)       „Gminie” – rozumie się przez to  Gminę i Miasto Koziegłowy,

2)       „Burmistrzu” – rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy,

3)       „ZUK” – rozumie się przez to Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach,

4)       „Dyrektorze” – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Usług Komunalnych

       w Koziegłowach.

 

§ 3.

1. ZUK jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Siedziba ZUK znajduje w Koziegłowach przy ul. Zamkowej 3.

3. Nadzór nad działalnością ZUK sprawuje Burmistrz.

 

§ 4.

Przedmiotem działalności podstawowej ZUK  jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie :

1)       zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków,

2)       utrzymania czystości i porządku w Gminie,

3)       prowadzenia i obsługi targowiska,

4)       utrzymania dróg, ulic, mostów i placów gminnych,

5)       zarządzania nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

 

§ 5.

Do zadań  ZUK w zakresie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków należy w szczególności:

1)       prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2)       wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego,

3)       planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4)       utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

 

 

 

§ 6.

Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie należy w szczególności:

1)       zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów publicznych,

2)       organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3)       organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,

4)       znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

5)       wykonywanie obowiązków Gminy wynikających z regulaminu utrzymania czystości            i porządku na terenie Gminy ,

6)       utrzymanie terenów zielonych,

7)       utrzymanie wiat przystankowych.

 

 

§ 7.

Do zadań ZUK w zakresie zadań związanych z targowiskiem należy w szczególności:

1)       zarządzanie targowiskiem gminnym,

2)       ustalanie, pobór i egzekwowanie opłat za korzystanie z targowiska,

3)       utrzymanie czystości i porządku targowiska.

 

§ 8.

Do zadań ZUK związanych z utrzymaniem dróg gminnych należy w szczególności:

1)       utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a w szczególności ich remonty i renowacje,

2)       wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

3)       przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

4)       przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

 

§ 9.

Do zadań  ZUK w zakresie zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami   należy             w szczególności:

1)       przygotowywanie dokumentacji i zawieranie  umów najmu lokali mieszkalnych,

2)       gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi (  remonty bieżące, eksploatacje, czynsze, opłaty, ewidencja, sporządzanie faktur VAT ),

3)       współdziałanie w zakresie planowania i realizacji remontów kapitalnych
i bieżących budynków komunalnych,

4)       nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych,

5)       wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

§ 10.

1.       ZUK kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.

2.       Dyrektor zarządza i reprezentuje ZUK na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  Burmistrza.

 

§ 11.

Strukturę organizacyjną ZUK określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzany przez Burmistrza.

 

                                                                           § 12.

1.       ZUK prowadzi gospodarkę finansową jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie    o finansach publicznych oraz innych przepisach prawa.

2.       Podstawą działania ZUK jest roczny plan finansowy.

3.       ZUK realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową                       i przekazywanych z budżetu gminy.

 

§ 13.

1.       Mieniem ZUK jest mienie Gminy  przekazane mu w zarząd.

2.       W zarządzie ZUK pozostają w szczególności:

1)       nieruchomości Gminy oraz urządzenia trwale z nimi związane służące do zaopatrzenia   w wodę i odbioru ścieków,

2)       targowisko gminne,

3)       samochody, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania zadań ZUK,

4)       nieruchomość stanowiąca siedzibę ZUK znajdująca się w Koziegłowach ul. Zamkowa 3 wraz z wyposażeniem.

 

§ 14.

  1. ZUK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
  2. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników ZUK wprowadza Dyrektor .
  1. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta  Koziegłowy, którzy do tej pory wykonywali obowiązki dotyczące zadań i kompetencji Gminy przekazywanych ZUK stają się z dniem wejścia statutu       w życie pracownikami ZUK.

 

§ 15.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 16.

Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie utworzenia Zespołu Usług Komunalnych.

 


Tytuł: STATUT Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach
Wytworzony przez:
Data wytworzenia:2008-01-24 15:00:00
Udostępniony od: 2008-01-24 15:00:00
Wprowadził: Zbigniew Polak
drukuj

Załącznik uchwala powolujaca.pdf